MyKKP DOSH (mykkp.dosh.gov.my)


MYKKP merupakan sistem perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) untuk memudahkan pengguna mengurus hal ehwal berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. MYKKP mempunyai pelbagai perkhidmatan seperti e-JKKP7, MySKUD, CIMS, OSHACC, dan OSHMP25 yang boleh diakses melalui Single-Sign-On (SSO) portal.

Melalui MYKKP, pengguna boleh membuat permohonan pendaftaran dan pembaharuan, pembayaran atas talian, aduan kemalangan di tempat kerja, dan pemberitahuan kemalangan di tempat kerja. MYKKP juga memudahkan pengguna untuk mengakses maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta menguruskan hal ehwal pekerjaan mereka dengan lebih mudah dan pantas.

Sistem Single-Sign-On (SSO) MYKKP membolehkan pengguna untuk login MyKKP dan mengakses semua perkhidmatan dalam satu portal sahaja. Ini bermakna, pengguna hanya perlu mendaftar dan log masuk sekali sahaja untuk mengakses semua perkhidmatan yang disediakan oleh MYKKP.

e-JKKP7 system adalah salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh MYKKP. e-JKKP7 membolehkan pengguna membuat pemberitahuan kemalangan di tempat kerja secara atas talian. Ini memudahkan pengguna untuk melaporkan kemalangan di tempat kerja dengan lebih pantas dan efisien.

MySKUD pula adalah sistem yang menyediakan maklumat berkaitan kemalangan di tempat kerja secara terperinci. Pengguna boleh mengakses maklumat berkaitan kemalangan di tempat kerja seperti jenis kemalangan, kategori kemalangan, dan sebab kemalangan.

Pendaftaran dan Perkhidmatan

Borang Pendaftaran

Pendaftaran dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) adalah wajib bagi semua pengendali perancah dan operator kren. Untuk mendaftar, pengendali perancah dan operator kren perlu mengisi borang pendaftaran yang boleh didapati di pejabat JKKP negeri. Borang pendaftaran ini memerlukan maklumat peribadi, maklumat syarikat, dan maklumat peralatan yang digunakan.

Perkhidmatan dalam MYKKP

MyKKP adalah sistem perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh JKKP untuk memudahkan pengguna menguruskan permohonan, pendaftaran, notifikasi, dan maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pengguna boleh mengakses pelbagai fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKKP secara cepat dan mudah melalui MyKKP.

Di dalam MyKKP, pengguna boleh menguruskan pendaftaran kilang, jentera, tapak bina, dan tempat kerja lain-lain sektor (TKLS). Pengguna juga boleh memohon untuk mendapatkan sijil kompeten bagi firma atau individu, serta mengakses perkhidmatan inspeksi, latihan, litigasi, dan aktiviti promosi.

MyKKP adalah satu platform yang memudahkan urusan pengguna dengan JKKP secara atas talian dan membolehkan pengguna menguruskan segala permohonan dan pendaftaran dengan lebih mudah dan pantas.

Kompetensi dan Latihan

Orang yang Kompeten

Orang yang Kompeten (OYK) adalah individu yang mempunyai pengetahuan, kepakaran, dan pengalaman dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mereka memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. OYK perlu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti menghadiri kursus latihan dan mendapat sijil daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH).

Untuk memperoleh sijil OYK, individu perlu menjalani Peperiksaan Jurutera Stim / Enjin Pembakaran Dalam. Peperiksaan ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan kepakaran individu dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selepas lulus peperiksaan, individu perlu menghadiri kursus latihan dan mendapat sijil daripada DOSH.

Latihan Keselamatan

Latihan Keselamatan adalah penting bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman pekerja mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Latihan ini membantu pekerja memahami risiko yang terdapat di tempat kerja dan cara-cara untuk mengurangkan risiko tersebut. Latihan Keselamatan juga membantu meningkatkan keberkesanan promosi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja.

OSHMP25 adalah program latihan keselamatan yang disediakan oleh DOSH. Program ini bertujuan untuk memberi latihan kepada pekerja dan majikan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Program ini merangkumi pelbagai topik seperti pengurusan risiko, penggunaan alat perlindungan diri, dan tindakan kecemasan di tempat kerja.

Dalam menjalankan tugas mereka, OYK perlu memastikan bahawa pekerja menjalani latihan keselamatan yang mencukupi dan memahami risiko yang terdapat di tempat kerja. OYK juga perlu memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan di tempat kerja diikuti dengan betul oleh pekerja.

Pengurusan Risiko dan Keselamatan

Pengurusan Risiko Ruang Terkurung

Pengurusan risiko ruang terkurung adalah suatu langkah ke arah mengurangkan risiko kesihatan pekerjaan yang berkaitan dengan ruang terkurung. Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PIKKS) menetapkan bahawa pengurusan risiko ruang terkurung perlu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk memastikan keperluan pengudaraan dan pembersihan udara di dalam ruang terkurung dipenuhi.

Pengurusan Pendedahan Bising

Pendedahan bising di tempat kerja boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kehilangan pendengaran dan tekanan darah tinggi. Oleh itu, pengurusan pendedahan bising perlu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk mengenal pasti sumber bising dan mengambil tindakan untuk mengurangkan pendedahan bising seperti menggunakan peralatan pelindung telinga.

Ergonomik di Tempat Kerja

Ergonomik di tempat kerja merujuk kepada penggunaan peralatan dan cara kerja yang sesuai untuk mengurangkan risiko kesihatan pekerjaan seperti sakit belakang dan keletihan. Pengurusan ergonomik di tempat kerja perlu dilaksanakan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk menyesuaikan tempat kerja dengan keperluan fizikal pekerja dan memberikan latihan kepada pekerja mengenai cara kerja yang betul.

Dalam usaha memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja, pengurusan risiko dan keselamatan seperti pengurusan risiko ruang terkurung, pengurusan pendedahan bising, dan pengurusan ergonomik di tempat kerja adalah langkah penting yang perlu dilaksanakan oleh majikan. Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PIKKS) adalah panduan yang perlu diikuti bagi memastikan pengurusan risiko dan keselamatan di tempat kerja dilaksanakan dengan betul dan berkesan.

Kesihatan Pekerjaan

Kesihatan pekerjaan adalah satu aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan pekerjaan di negara ini terjamin.

Penyakit Berjangkit

Penyakit berjangkit adalah salah satu risiko kesihatan pekerjaan yang sering dihadapi oleh pekerja di sektor tertentu. Oleh itu, JKKP Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memastikan keselamatan pekerjaan dan kesihatan pekerja di tempat kerja dengan mengambil tindakan pencegahan dan memeriksa kesihatan pekerja secara berkala.

Keselamatan Visual

Keselamatan visual adalah aspek penting dalam kesihatan pekerjaan. Pekerja yang terdedah kepada kerja pengendalian unit paparan visual (VDU) seperti komputer mungkin mengalami masalah kesihatan seperti keletihan mata dan sakit kepala. Oleh itu, JKKP Malaysia telah mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan visual pekerja di tempat kerja dengan memberikan latihan dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja, JKKP Malaysia telah mengeluarkan panduan dan garis panduan yang berkaitan dengan penyakit berjangkit, penyakit pekerjaan, kerja pengendalian unit paparan visual, dan lain-lain. Pekerja dan majikan dikehendaki mematuhi panduan dan garis panduan ini untuk memastikan keselamatan pekerjaan dan kesihatan pekerja di tempat kerja terjamin.

Perundangan dan Peraturan

MyKKP DOSH merupakan sistem perkhidmatan atas talian yang memudahkan pengguna untuk mengakses pelbagai perkhidmatan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Sistem ini mematuhi kehendak-kehendak pelanggan, perundangan dan lain-lain keperluan seperti ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan industri yang diluluskan.

Perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia amat penting bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja yang bekerja di bawah organisasi atau syarikat tertentu. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya, telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja.

Sistem MyKKP DOSH memudahkan pengguna untuk mematuhi perundangan dan peraturan yang ditetapkan. Pengguna boleh mengakses sistem ini untuk mendaftar, menguruskan, dan memaklumkan perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sistem ini juga membolehkan pengguna untuk mengakses pelbagai maklumat dan bahan rujukan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia.

Dalam usaha memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (DOSH) telah melaksanakan pelbagai program dan kempen keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Antara program dan kempen yang telah dilaksanakan adalah Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (OSH Award), Sambutan Hari Sedunia Bagi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH DAY), Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH Week), dan Kempen Tandatangan Terbanyak bagi Dasar KKP Negara (DKKPN).

Oleh itu, MyKKP DOSH merupakan sistem yang sangat penting bagi memudahkan pengguna mematuhi perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sistem ini membolehkan pengguna mengakses maklumat dan bahan rujukan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia dengan mudah dan cepat.

Peranan dan Tanggungjawab

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) adalah agensi kerajaan di Malaysia yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor.

Jurutera dan Pengawal

Jurutera dan Pengawal memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mereka bertanggungjawab untuk menilai risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangkan risiko tersebut.

Jurutera dan Pengawal juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua peralatan dan mesin di tempat kerja berfungsi dengan baik dan memenuhi standard keselamatan dan kesihatan. Mereka juga perlu memastikan bahawa semua pekerja di tempat kerja memahami risiko keselamatan dan kesihatan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangkan risiko tersebut.

Untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja, JKKP memerlukan beberapa entiti yang terlatih seperti OYK, Authorised Gas Tester, Entry Supervisor, dan Authorised Gas Tester / Entry Supervisor (AGT/ES). Mereka memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja ketika bekerja di kawasan yang berisiko tinggi seperti kawasan yang mengandungi gas beracun.

Dalam menjalankan tugas mereka, Jurutera dan Pengawal perlu memahami undang-undang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan memastikan bahawa semua tindakan yang diambil mematuhi undang-undang tersebut. Mereka juga perlu memastikan bahawa semua pekerja di tempat kerja memahami undang-undang keselamatan dan kesihatan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mematuhi undang-undang tersebut.

Alat dan Sistem

Kalculator Kos Kemalangan OSH

MyKKP DOSH menyediakan pelbagai alat dan sistem untuk membantu pengguna menguruskan permohonan, pendaftaran, notifikasi, dan maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Salah satu daripada alat yang disediakan oleh MyKKP DOSH adalah Kalculator Kos Kemalangan OSH.

Kalculator Kos Kemalangan OSH adalah alat yang membantu pengguna mengira kos kemalangan pekerjaan di tempat kerja. Alat ini sangat berguna untuk membantu pengusaha menguruskan kos yang terlibat dalam memperbaiki kemalangan pekerjaan, termasuk kos rawatan, kos ganti rugi, dan kos pampasan.

Alat ini mempunyai beberapa ciri dan fungsi yang berguna, termasuk:

  • Membolehkan pengguna mengira kos kemalangan pekerjaan berdasarkan jenis kemalangan, kategori kemalangan, dan jenis cedera.
  • Menyediakan maklumat mengenai kos rawatan, kos ganti rugi, dan kos pampasan yang berkaitan dengan kemalangan pekerjaan.
  • Menyediakan maklumat mengenai enjin pembakaran dalam dan ciri-ciri keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pengusaha.

Dengan menggunakan Kalculator Kos Kemalangan OSH, pengguna MyKKP DOSH dapat menguruskan kos yang terlibat dalam memperbaiki kemalangan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Alat ini juga membantu pengusaha memastikan bahawa tempat kerja mereka mematuhi semua ciri-ciri keselamatan yang perlu dipatuhi.

MyKKP DOSH menyediakan alat dan sistem yang lengkap dan mudah digunakan untuk membantu pengguna menguruskan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dengan menggunakan alat dan sistem ini, pengguna dapat memastikan bahawa tempat kerja mereka mematuhi semua peraturan dan ciri-ciri keselamatan yang perlu dipatuhi.

Leave a Comment