APDM KPM: Sistem Pengurusan Data Murid yang Efektif


Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) adalah salah satu aplikasi atas talian yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang berfungsi untuk menyimpan maklumat, data, dan mengemaskini kehadiran pelajar. APDM KPM telah secara beransur-ansur menggantikan rekod kehadiran (Buku Biru) digunakan pada masa lalu. Aplikasi ini memudahkan para guru, pegawai, dan ibu bapa untuk memasukkan e-kehadiran dan data berkaitan murid di peringkat sekolah, pejabat pendidikan daerah, dan Jabatan Pendidikan Negeri.

APDM KPM mempunyai beberapa modul dan fungsi, termasuk pengurusan murid, pengurusan guru, pengurusan kelas, pengurusan sekolah, pengurusan peperiksaan, dan banyak lagi. Modul pengurusan murid adalah salah satu modul yang paling penting dalam APDM KPM, yang membolehkan para guru dan pegawai sekolah untuk memasukkan maklumat murid seperti kehadiran, pencapaian akademik, dan maklumat peribadi. Modul ini juga memudahkan para ibu bapa untuk memantau kehadiran dan pencapaian akademik anak-anak mereka secara atas talian.

APDM KPM mempunyai banyak kelebihan dan manfaat, seperti memudahkan para guru dan pegawai sekolah untuk menguruskan maklumat murid secara efektif dan efisien, serta membolehkan para ibu bapa memantau kehadiran dan pencapaian akademik anak-anak mereka dengan lebih mudah. Selain itu, APDM KPM juga memudahkan pengurusan kelas, pengurusan sekolah, dan pengurusan peperiksaan, yang semuanya dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia.

Maklumat Asas APDM KPM

APDM atau Aplikasi Pangkalan Data Murid merupakan satu sistem atas talian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengumpulkan, menyimpan dan menguruskan maklumat pelajar di seluruh sekolah di Malaysia. Sistem ini membolehkan guru dan pentadbir sekolah untuk mengakses dan mengemaskini maklumat pelajar seperti maklumat peribadi, kehadiran, prestasi akademik dan lain-lain.

APDM KPM bertujuan untuk membantu KPM dalam menguruskan data pelajar dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan pihak pentadbir sekolah dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan maklumat yang tersedia.

Sistem APDM KPM telah dilancarkan pada tahun 2015 dan sejak itu telah digunakan secara meluas di seluruh Malaysia. Sistem ini telah menggantikan buku kehadiran manual yang digunakan sebelum ini dan telah membantu dalam meningkatkan kecekapan pengurusan data pelajar di seluruh negara.

APDM KPM juga mempunyai beberapa kelebihan seperti kemudahan penggunaan, pengurusan data pelajar yang lebih cekap dan mudah, serta membolehkan pihak pentadbir sekolah untuk mengakses maklumat pelajar pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Fungsi dan Modul APDM

APDM merupakan singkatan bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid, yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai modul pengurusan murid. APDM membolehkan guru-guru dan pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan murid.

Fungsi APDM adalah sebagai pangkalan bagi mengisi serta menyimpan maklumat penting mengenai murid-murid di peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Sistem ini membolehkan pengguna untuk mengemaskini maklumat kehadiran murid secara online.

Modul APDM terdiri daripada beberapa bahagian, termasuk kemaskini data berkaitan murid, kata laluan, login APDM, dan lain-lain. Guru-guru dan admin boleh menggunakan modul APDM untuk mengemaskini data murid dan menyemak kehadiran murid secara online.

Untuk menggunakan APDM, pengguna perlu login menggunakan kod sekolah dan kata laluan masing-masing. Setelah login, pengguna boleh mengakses modul APDM dan mulai mengemaskini kehadiran murid dan data berkaitan murid.

Dalam modul kemaskini data berkaitan murid, guru-guru dan admin boleh mengakses maklumat murid, termasuk maklumat peribadi, maklumat ibu bapa, dan maklumat berkaitan kelas. Pengguna juga boleh mengemaskini maklumat kelas, termasuk nama kelas dan guru yang bertanggungjawab.

Pengurusan Maklumat Murid

APDM KPM adalah satu sistem pengurusan murid yang membolehkan guru-guru dan pegawai sekolah menguruskan maklumat murid secara efektif. Sistem ini memudahkan pengurusan maklumat murid seperti kemaskini maklumat murid, rekod kehadiran, dan pengurusan data murid secara terperinci.

Guru kelas boleh menggunakan APDM KPM untuk menguruskan maklumat murid mereka termasuk rekod kehadiran, markah peperiksaan, dan maklumat peribadi murid. Sistem ini membolehkan guru kelas dan pegawai sekolah mengakses pangkalan data murid secara mudah dan memudahkan pengurusan maklumat murid dengan lebih efektif.

Pengguna APDM KPM perlu menggunakan log masuk mereka untuk mengakses sistem ini. Log masuk ini membolehkan pengguna mengakses semua maklumat dan data murid yang tersimpan dalam sistem. Pengguna juga boleh memilih untuk mengakses sistem ini melalui aplikasi mudah alih atau melalui laman web rasmi APDM KPM.

Rekod kehadiran murid boleh dikemaskini dalam APDM KPM. Sistem ini membolehkan guru kelas dan pegawai sekolah menguruskan rekod kehadiran murid secara terperinci. Maklumat murid juga boleh dikemaskini dalam sistem ini termasuk maklumat peribadi murid, maklumat ibu bapa, dan maklumat kesihatan murid.

Penggunaan APDM oleh Ibu Bapa

APDM KPM merupakan satu platform dalam talian yang membolehkan ibu bapa dan penjaga mengakses maklumat berkaitan dengan pelajar mereka. Untuk menggunakan APDM, ibu bapa perlu mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sah.

Untuk log masuk ke dalam sistem APDM, ibu bapa perlu mengakses laman sesawang rasmi APDM KPM di https://apdm.moe.gov.my/. Setelah itu, ibu bapa perlu memasukkan ID pengguna dan kata laluan yang sah. Jika ibu bapa lupa kata laluan, mereka boleh menetapkan semula kata laluan mereka melalui pautan “Lupa Kata Laluan” di bahagian Log Masuk.

Setelah berjaya log masuk ke dalam sistem APDM, ibu bapa boleh mengemaskini maklumat murid mereka dan maklumat akaun ibu bapa. Ibu bapa boleh mengemaskini maklumat seperti profil anak jagaan, alamat anak jagaan dan maklumat penjaga.

Bagi ibu bapa yang mempunyai anak jagaan di Tahun 1 hingga 3, pengemaskinian maklumat kesihatan perlu dilakukan juga. Ibu bapa boleh mengemaskini maklumat kesihatan seperti jenis darah, alahan dan sebagainya bagi anak jagaan mereka.

Pengurusan APDM di Sekolah

Sistem APDM merupakan satu modul pengurusan murid yang diakses oleh guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan murid. Sistem ini boleh diakses secara pantas melalui pautan rasmi https://apdm.moe.gov.my/.

Untuk mengakses sistem APDM, guru-guru atau pegawai perlu memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang diberikan oleh admin sekolah. Setelah log masuk, pengguna boleh mengakses pelbagai fungsi seperti pengemaskinian kehadiran murid, pengemaskinian profil murid dan ibu bapa, pengemaskinian maklumat pelajar dan lain-lain.

Pengurusan APDM di sekolah adalah tanggungjawab admin sekolah. Admin sekolah perlu memastikan semua guru-guru dan pegawai yang terlibat dalam pengurusan APDM mempunyai ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah. Selain itu, admin sekolah juga perlu memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah tepat dan terkini.

Bagi PPD dan JPN, mereka memainkan peranan penting dalam memastikan sekolah-sekolah di bawah kawalannya menguruskan APDM dengan baik. PPD dan JPN memastikan semua sekolah di bawah kawalannya mempunyai akses ke sistem APDM dan memberikan latihan dan bantuan teknikal jika diperlukan.

Kod sekolah adalah penting dalam pengurusan APDM di sekolah. Setiap sekolah mempunyai kod sekolah yang unik dan digunakan untuk mengakses sistem APDM. Guru-guru dan pegawai perlu memastikan kod sekolah yang digunakan adalah betul dan tepat.

SAPS (Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah) adalah sistem yang berkaitan dengan APDM. Data kehadiran murid yang dimasukkan ke dalam sistem APDM akan digunakan untuk tujuan pengurusan peperiksaan di sekolah. Oleh itu, penting bagi guru-guru dan pegawai untuk memastikan kehadiran murid dimasukkan dengan tepat dan terkini.

Pengemaskinian Data Murid dan Guru

Pengemaskinian data murid dan guru merupakan salah satu fungsi utama dalam portal APDM KPM. Guru-guru dan pegawai yang bertanggungjawab perlu memastikan data yang dimasukkan adalah tepat dan terkini.

Untuk memudahkan proses pengemaskinian data, KPM telah menyediakan surat arahan pengemaskinian APDM dan surat arahan pengisian maklumat pemulihan khas di APDM. Surat arahan ini membantu guru dan pegawai dalam memahami proses pengemaskinian data murid dan guru dengan lebih jelas.

Selain itu, portal APDM KPM juga menyediakan infografik yang membantu guru dan pegawai dalam memahami proses pengemaskinian data dengan lebih mudah. Infografik ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses pengemaskinian data murid dan guru yang perlu dilakukan.

Bagi guru dan pegawai yang ingin mengemaskini data murid dan guru, mereka perlu log masuk ke dalam portal APDM KPM menggunakan maklumat akaun masing-masing. Setelah log masuk, mereka boleh mengemaskini data murid dan guru dengan mudah melalui menu yang disediakan.

Dalam proses pengemaskinian data, guru dan pegawai perlu memastikan bahawa data yang dimasukkan adalah tepat dan terkini. Ini adalah penting bagi memastikan kehadiran murid dapat dipantau dengan baik dan data murid dan guru yang disimpan dalam APDM KPM adalah sahih dan tepat.

Dalam kes pemulihan khas, guru dan pegawai perlu mengemaskini maklumat pemulihan khas murid melalui APDM KPM. Maklumat ini perlu dikemaskini secara berkala bagi memastikan data yang disimpan dalam APDM KPM adalah terkini dan tepat.

Penggunaan Modul Pemulihan Khas

Modul Pemulihan Khas merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Sistem APDM KPM bagi membantu guru pemulihan dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Modul ini membolehkan guru pemulihan merekodkan data murid yang memerlukan pemulihan khas dan menguruskan aktiviti pemulihan khas di sekolah.

Manual Pengguna Modul Pemulihan Khas disediakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu pengguna memahami fungsi dan cara menggunakan modul ini. Guru pemulihan boleh menggunakan modul ini untuk merekodkan data murid yang memerlukan pemulihan khas, menguruskan jadual sesi pemulihan khas, dan merekodkan kehadiran murid dalam sesi pemulihan khas.

Selain itu, modul ini juga membolehkan guru pemulihan membuat laporan dan statistik mengenai aktiviti pemulihan khas di sekolah. Laporan ini boleh digunakan oleh guru pemulihan untuk menilai keberkesanan program pemulihan khas dan membuat penambahbaikan pada masa akan datang.

Dengan adanya Modul Pemulihan Khas dalam Sistem APDM KPM, guru pemulihan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih mudah dan efektif. Modul ini memudahkan pengurusan data murid yang memerlukan pemulihan khas dan membolehkan guru pemulihan membuat laporan dan statistik mengenai aktiviti pemulihan khas di sekolah.

Fungsi Tambahan Aplikasi APDM

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) KPM telah menambahkan beberapa fungsi tambahan untuk memudahkan guru dan pegawai pendidikan dalam menguruskan data pelajar. Berikut adalah beberapa fungsi tambahan yang terdapat dalam aplikasi APDM:

Status Ibu Bapa

APDM kini mempunyai fungsi untuk mengemaskini status ibu bapa pelajar. Fungsi ini membolehkan guru dan pegawai pendidikan untuk mengetahui status ibu bapa pelajar, sama ada hidup, meninggal dunia atau mengalami masalah kesihatan. Dengan adanya fungsi ini, guru dan pegawai pendidikan dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada pelajar yang memerlukan.

Pautan Panduan Aplikasi

APDM juga menyediakan pautan panduan aplikasi bagi guru dan pegawai pendidikan yang memerlukan bantuan dalam menggunakan aplikasi ini. Pautan ini memuatkan panduan penggunaan aplikasi, kemaskini data pelajar, dan penggunaan fungsi tambahan yang terdapat dalam aplikasi APDM.

Kemaskini Maklumat Ibu Bapa

APDM juga mempunyai fungsi untuk mengemaskini maklumat kedua-dua ibu bapa pelajar. Fungsi ini membolehkan guru dan pegawai pendidikan untuk mengemaskini maklumat kedua-dua ibu bapa pelajar, sama ada maklumat ibu bapa tersebut diperbaharui atau tidak. Dengan adanya fungsi ini, guru dan pegawai pendidikan dapat memastikan maklumat pelajar sentiasa terkini dan tepat.

Panduan dan Manual Pengguna APDM

APDM KPM adalah satu aplikasi pangkalan data murid yang digunakan oleh guru-guru dan pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar untuk merekod e-kehadiran dan maklumat pelajar. Bagi memudahkan penggunaan APDM KPM, terdapat beberapa panduan dan manual pengguna yang boleh diikuti.

Panduan Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid

Panduan ini memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara menguruskan rekod sistem kehadiran murid di dalam APDM KPM. Pengguna akan didedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merekodkan kehadiran pelajar dan juga bagaimana untuk mengemaskini rekod kehadiran tersebut.

Pengumpulan dan Perolehan Data Sekolah

Panduan ini memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara mengumpulkan dan memperoleh data sekolah dalam APDM KPM. Pengguna akan didedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh data sekolah dan juga bagaimana untuk mengumpulkan data tersebut.

Manual Pengguna Tagging Murid DLP

Manual ini memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara menggunakan modul Tagging Murid DLP di dalam APDM KPM. Pengguna akan didedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merekodkan maklumat murid yang terlibat dalam program DLP.

Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen

Panduan ini memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara mengemaskini maklumat bukan warga dan warga tanpa dokumen di dalam APDM KPM. Pengguna akan didedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengemaskini maklumat tersebut.

Manual Pengguna Modul Pemulihan Khas (Admin Sekolah/Guru Pemulihan/PPD/JPN)

Manual ini memberikan maklumat kepada pengguna tentang cara menggunakan modul Pemulihan Khas di dalam APDM KPM. Pengguna akan didedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merekodkan maklumat pemulihan khas bagi murid yang memerlukan bantuan khas.

Dengan menggunakan panduan dan manual pengguna APDM KPM, pengguna akan dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan lebih mudah dan efektif.

Soalan Lazim

Bagaimana untuk kemaskini maklumat murid di apdm.moe.gov.my?

Untuk kemaskini maklumat murid di APDM, guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar boleh memasukkan e-kehadiran dan segala data berkaitan murid melalui pautan rasmi https://apdm.moe.gov.my/.

Bagaimana ibu bapa boleh login ke akaun APDM anak mereka?

Ibu bapa tidak boleh login ke akaun APDM anak mereka. APDM hanya boleh diakses oleh guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar.

Bagaimana untuk mengakses e-kehadiran murid di APDM?

Untuk mengakses e-kehadiran murid di APDM, guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar boleh log masuk ke akaun APDM mereka melalui pautan rasmi https://apdm.moe.gov.my/.

Apa itu SSDM KPM dan bagaimana ia berkaitan dengan APDM?

SSDM KPM merupakan Sistem Semakan Data Murid Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia berkaitan dengan APDM kerana ia digunakan untuk mengesahkan maklumat murid dalam APDM.

Apa itu idMe KPM dan bagaimana ia digunakan untuk login ke akaun APDM?

idMe KPM merupakan satu sistem pengesahan identiti digital yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru-guru atau pegawai yang ditugaskan oleh Pengetua atau Guru Besar boleh menggunakan idMe KPM untuk login ke akaun APDM mereka.

Categories MOE

Leave a Comment